Visoka šola za storitve > Oddelek za kozmetiko > Magistrski program kozmetike

Magistrski študij KOZMETIKA (2. stopnja)
     Pridobljeni poklic/naziv: magistrica kozmetike /  magister kozmetik (magl. kozm.)
  
Program je bil 23.12.2011 akreditiran pri NAKVIS (Nacionalni agenciji za kakovost v   
   visokem šolstvu). >> več
 

Informativni dan
Informativni dan za za visokošolska študija Kozmetika, 1. stopnja ("diplomiran kozmetik") in Kozmetika,  2. stopnja ("magister kozmetike") bo 6.9. ob 17h in 14.9. ob 17h na Tržaški 32 (2. nadstropje) v Ljubljani (zemljevid)

Lahko nas obiščete tudi na individualnem informativnem dnevu. >> rezervacija termina

>> informativna prijava (z njo si zagotovite obveščanje o študiju in postopkih za vpis)

bullet Edini magistrski študijski program kozmetike v celinski Evropi!
bullet Dveletni podiplomski program.
bullet Velika izbirnost predmetov/področij (zahtevna, posebna ter pred- in pooperativna kozmetična nega, napredni kozmetični izdelki in druga ključna znanja za celovito delo).


Magistrski študij kozmetike je zasnovan kot nadaljevanje dodiplomskega študija kozmetike s poudarkom na kompleksni, posebni ter pred- in pooperativni kozmetični negi. Ta znanja dopolnjujejo vsebine o zahtevnih kozmetičnih izdelkih, aparaturnih tehnikah, prehrani ter druga znanja potrebna za celovito in visokokakovostno kozmetično nego v kozmetičnih salonih ali v timih z dermatologi, kirurgi ipd.

Študij je odziv na zahteve časa in potrebe trga "lepotne industrije": s hitrim napredkom znanosti postajajo tako kozmetični izdelki kot aparature vse zahtevnejše, kompleksnejše in učinkovitejše, s tem pa se povečujejo zahtevnost dela ter tveganja. >> utrinki študija


bullet Predmetnik s kreditnim ovrednotenjem študijskih obveznosti
 

PREDMETNIK 1. LETNIKA:

 

 

 

 

I. Semester

 

 

 

 

Predmet

ECTS

KU

Oblike izvedbe

P

vaje

 Izbrana poglavja iz dermatologije

5

50

40

10

 Medicinske osnove kozmetike

8

80

50

30

 Izbrana poglavja iz biofizike

5

50

30

20

 Infekcijske bolezni in higiena

4

40

30

10

 Stres in sprostitvene tehnike

8

80

60

20

Σ I. SEMESTER

30

300

210

90

 

 

 

 

 

 

II. Semester

 

 

 

 

Predmet

ECTS

KU

Oblike izvedbe

P

vaje

 Hranila

6

60

45

15

 Naravne in sintetične snovi v kozmetiki

8

80

40

40

 Raziskovalne metode in meritve

8

80

40

40

 Zahtevna kozmetična nega

8

80

15

65

Σ II. SEMESTER

30

300

140

160

   

 

 

 

 

Σ  I. LETNIK

60

600

350

250

 

 

 

 

 

 

PREDMETNIK 2. LETNIKA:

 

 

 

 

III. Semester

 

 

 

 

Predmet

ECTS

KU

Oblike izvedbe

P

vaje

 Napredni kozmetični izdelki

8

80

50

30

 Izbirni predmeti*

22

220

86

134

Σ III. SEMESTER

30

300

 

 

 

 

 

 

 

 

Izbirni predmeti

ECTS

KU

Oblike izvedbe

P

vaje

 Zdrava prehrana

6

60

45

15

 Estetika v kozmetiki

4

40

20

20

 Aparaturne tehnike v kozmetiki

6

60

20

40

 Pooperativna kozmetična nega

10

100

30

70

 Posebna kozmetična nega

8

80

20

80

 Sproščanje z umetnostjo

4

40

20

20

 Korekturno ličenje in maskiranje

4

40

10

30

 Sistemsko mišljenje

4

40

15

25

 Fotodokumentiranje v kozmetiki

4

40

10

30

 

 

 

 

 

 

IV. Semester

 

 

 

 

Predmet

ECTS

KU

Oblike izvedbe

P

vaje

 Magistrska naloga

30

300

10

290

 

 

 

 

 

 

Σ  II. LETNIK

60

600

 

 

Opombe: ECTS= kreditne točke; KU= kontaktne ure; P=predavanja
*študent lahko obveznosti do 10 ECTS opravi na drugem visokošolskem zavodu na podlagi odobritve Komisije za podiplomski študij VIST.

V 2. letniku študent izbere izbirne predmete tako, da skupaj z obveznimi predmeti in magistrsko nalogo zbere 600 kontaktnih ur (60 kreditnih točk - ECTS).

Pri izrednem študiju (za odrasle) se zaradi prilagoditve potrebam odraslih (izrednih študentov) izvede v skladu z zakonom zmanjšan delež kontaktnih ur predavanj in vaj.

Pridobljeni naziv

MAGISTER KOZMETIKE / MAGISTRICA KOZMETIKE

MAG. KOZM.

>> informativna prijava

bullet Kompetence diplomantov

Pri študiju pridobite naslednje kompetence oz. znanja in veščine:

a. splošne kompetence (povzete):

bullet poglobljeno poznavanje in razumevanje visokozahtevnih konceptov in metod na širšem strokovnem področju,
bullet uporaba znanstvenoraziskovalnih metod za reševanje širšega spektra problemov in ugotavljanja stanja in rezultatov,
bullet seznanjenost s stanjem tehnike in z novostmi na področju študija,
bullet sposobnost kritičnega mišljenja, analize, sinteze in predvidevanja rešitev ter posledic,
bullet sposobnost in aplikacija raziskovalnega dela, zbiranja in interpretiranja podatkov, kritične in samokritične presoje,
bullet sposobnost uporabe znanja v praksi in reševanja problemov, idr.

b. Predmetnospecifične kompetece (povzete):

bullet poglobljena znanja iz izbranih poglavij anatomije, fiziologije, dermatologije, biofizike in fizike, kemije, kozmetologije, kozmetičnih postopkov za potrebe poglobljenega razumevanja in strokovno utemeljenega samostojnega dela ter dela v interdisciplinarnih timih;
bullet poglobljeno poznavanje funkcionalne anatomije in fiziologije, zlasti kože, krvnega, živčnega in limfnega obtoka ter lokomotornega aparata;
bullet poglobljeno poznavanje vplivov starosti, spola, prehrane, stresa in vplivov okolja na delovanje posameznih kozmetičnih učinkovin, preparatov in postopkov.
bullet poglobljena in specialna znanja za identificiranje potreb ter načrtovanje, izvajanje in razvijanje visokozahtevnih in specialnih postopkov kozmetične nege ter drugih kozmetičnih storitev oz. storitev s področja kozmetike;
bullet znanja za vrednotenje učinkov postopkov in izdelkov ter dokumentiranje;
bullet znanja za inoviranje postopkov in sodelovanje pri razvoju in vrednotenju novih izdelkov in postopkov s področja kozmetike;
bullet poglobljeno poznavanje naravnih in sintetičnih snovi v kozmetiki ter najsodobnejših visokotehnoloških izdelkov in naprav v kozmetiki;
bullet znanja za pravilno in varno uporabo sodobnih in specialnih visokozahtvenih metod, tehnik, postopkov in visokotehnoloških izdelkov in naprav v kozmetiki;
bullet usposobljenost za sistemsko mišljenje in ravnanje – holističen pristop v razumevanju in reševanju kozmetičnih problemov;
bullet poznavanje hranil, principov zdrave prehrane ter pomena za kožo in telo oz. pomena za celovito kozmetično obravnavo;
bullet poznavanje in uporaba sprostitvenih tehnik kot del celostnega pristopa h kozmetični negi;
bullet usposobljenost za znanstvenoraziskovalno delo na področju kozmetične dejavnosti za ustvarjanje novih znanj ter vrednotenje rezultatov;
bullet znanja za estetske korekcije z ličenjem in maskiranjem;
bullet znanja s področja varstva in zdravja pri delu.


bullet Pogoji za vpis

Magistrski študijski program je zasnovan kot nadaljevanje visokošolskega strokovnega študija Kozmetika, zato je magistrski študij primarno namenjen nadaljevanju študija diplomantov tega programa. Po zaključku dodiplomskega študija kozmetike na VIST se vpišete v magistrski študij kozmetike direktno, brez diferencialnih izpitov, pod določenimi pogoji, navedenimi spodaj, pa je vpis možen tudi po končanem drugem visokošolskem oz. univerzitetnem študiju.

V podiplomski magistrski študijski program KOZMETIKA se lahko vpiše, kdor je opravil:

bullet najmanj visokošolski oz. univerzitetni študij s področja kozmetike, medicine, zdravstva, fizioterapije, naravoslovja, velnesa, športa ipd., če predmetnik predhodnega študija vsebuje znanja iz dermatovenerologije, anatomije, fiziologije in patofiziologije, kemije, kozmetologije, kozmetične nege in osnovnih masažnih tehnik najmanj v obsegu visokošolskega študijskega programa Kozmetika.
bullet oz. je opravil diferencialne izpite iz manjkajočih vsebin predhodnega študija. Le-te določi Komisija za podiplomski študij, pri čemer kot izhodišče za določitev diferencialnih izpitov za vpis upošteva splošna in specifična strokovna znanja visokošolskega strokovnega študija kozmetike na VIST.>> več o vpisu po drugih visokošolskih študijih

Po zaključku dodiplomskega študija kozmetike na VIST se vpišete v magistrski študij kozmetike direktno, brez diferencialnih izpitov.

Za vpis nekaterih izbirnih predmetov so v učnih načrtih kot vstopni pogoj določena nekatera osnovna znanja, ki jih študent pridobi v okviru izbirnih predmetov visokošolskega študijskega programa Kozmetika na VIST, ali drugje. Takšna znanja so: osnovna znanja iz ličenja in maskiranja (za predmet Korekturno ličenje in maskiranje), limfne drenaže (za predmet Pred- in pooperativna kozmetična nega) in fotografiranja (za predmet Fotodokumentiranje).

V primeru večjega števila kandidatov od razpisanih vpisnih mest bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, tako da bodo kandidati izbrani glede na povprečno oceno predhodnega študija (do 60 % točk) in oceno diplomskega dela (do 40 % točk).

bullet Prehodi med programi

Prehod v podiplomski magistrski program Kozmetika bo možen skladno z Merili za prehode med programi. Posamezne vloge bo presojala komisija za študijske zadeve. Vsi prehodi se rešujejo individualno.

Pri prehodih med programi se upoštevajo naslednja merila:

bullet izpolnjevanje pogojev za vpis v novi študijski program,
bullet število razpoložljivih študijskih mest,
bullet letniki ali semestri v prejšnjem študijskem programu, v katerih je študent opravil vse študijske obveznosti in ki se lahko priznajo v celoti ali delno.

Pri prehodih morajo kandidati izkazovati znanja iz predmetov, ki so pogoj za vpis v magistrski študijski program kozmetika, in sicer znanja iz dermatovenerologije, anatomije, fiziologije in patofiziologije, kemije, kozmetologije, kozmetične nege in osnovnih masažnih tehnik najmanj v obsegu visokošolskega študijskega programa Kozmetika.

bullet Priznavanje pridobljenih znanj in izkušenj pred in poleg študija

V procesu izobraževanja na visokošolskem strokovnem študijskemu programu se študentom magistrskega študijskega programa, ki imajo 3 leta delovnih izkušenj po visokošolski oz. univerzitetni diplomi, priznajo znanja in spretnosti, pridobljena pred vpisom v različnih oblikah formalnega izobraževanja, ki jih študent izkaže s spričevali in drugimi listinami, iz katerih je razvidna vsebina in obseg vloženega dela študenta, ter neformalnega izobraževanja in rezultatov znanstvenoraziskovalnega in aplikativno raziskovalnega dela. Priznavanja se izvedejo v skladu s predpisi ter internimi akti – Statutom in ustreznim pravilnikom.

bullet Pogoji za napredovanje

Za prehod iz 1. v 2. letnik:
Študent mora za napredovanje iz 1. v 2. letnik opraviti s študijskim programom določene obveznosti iz naslednjih predmetov prvega letnika v skupnem obsegu 44 ECTS:
Izbrana poglavja iz dermatologije, Medicinske osnove kozmetike, Izbrana poglaja iz biofizike, Infekcijske bolezni in higiena, Naravne in sintetične snovi v kozmetiki, Raziskovalne metode in meritve ali Zahtevna kozmetična nega.

Kandidat, ki ne opravi vseh študijskih obveznosti, lahko na osnovi pisne vloge zaprosi Komisijo za študijske zadeve za vpis v višji letnik, če je zbral najmanj 30 ECTS tekočega letnika in predloži opravičljive razloge, opredeljene s statutom šole.

bullet Prijave in vpisi

Za študijsko leto 2018/19 v redni in izredni študij potekajo prijavni roki od 6.2.2018 dalje.

Prijavni roki:
1. prijavni rok: od 6.2.2018 do 4.3.2018
2. prijavni rok: od 5.3.2018 do 25.6.2018
3. prijavni rok: od 26.6.2018 do 31.8.2018
4. prijavni rok: od 1.9.2018 do 30.9.2018

Če bodo po 4. prijavnem roku še prosta vpisna mesta, bomo omogočili naknadni vpis najpozneje do 30.10.2018 kandidatom, ki jim bo naknadni vpis odobril pristojni organ VIST v skladu z Zakonom o visokem šolstvu.

Če se želite vpisati na študij oz. vas študij zanima, izpolnite informativno prijavo. Z izpolnjeno informativno prijavo vas vodimo kot kandidata za vpis in vas bomo obveščali o vseh nadaljnih postopkih za vpis.

Vpisi
Vpisi bodo potekali v referatu Oddelka za kozmetiko (Gerbičeva 51a,  Lj.) od 5.3.2018 dalje do zapolnitve prostih mest.

Ob vpisu podpišete pogodbo, s čimer si rezervirate mesto, vpisani pa ste, ko dostavite vso zahtevano dokumentacijo (overjeno kopijo diplome predhodnega študija ter prilogo k diplomi, 2 sliki; v kolikor prinesete s seboj originalno diplomo, kopija ne rabi biti overjena). Pogodbo in vpisni list vam lahko pošljemo tudi po pošti.

Pogodbo in vpisni list vam lahko pošljemo tudi po pošti.

V primeru kakršnihkoli nejasnosti ali težav smo vam v referatu vedno na voljo za pomoč.

>> informativna prijava

bullet Šolnina za posamezni letnik v š.l. 2018/19

Šolnina za š.l. 2018/19 znaša:
- 3800,00 EUR za plačilo v enkratnem znesku ob vpisu

- 4000,00 EUR za plačilo na obroke, in sicer: vpisnina 700,00 EUR (plačilo ob vpisu) ter mesečnih 10 obrokov po 330,00 EUR od novembra 2017 dalje.

- V primeru vpisa do 30. junija lahko plačate vpisnino v dveh obrokih po 350 EUR in nato šolnino v 13-14 mesečnih obrokih po 253,85 eur oz. 235,71 EUR (v toliko obrokih, da je zadnji plačan avgusta 2019).

Šolnina vključuje izvedbo programa, vse stroške za delo na šoli, vključno z delovnimi materiali in delovno obleko. Ne vključuje stroškov morebitnih ekskurzij.

Opomba: Program oz. posamezni izbirni predmeti bodo izvedeni ob zadostnem vpisu.

 
Vabljeni na 8. Festival kozmetike in velnesa 15.9.2018 >>več

Objavili smo fotografski natečaj v okviru programa Pametno s soncem za zdravo in mladostno kožo. >> več

Utrinki s podelitve diplom 2017 in 10. obletnice VIST
>> fotogalerija
>> seznam diplom

Naše diplomantke in magistrice se predstavljajo v oddaji Dan. na Planet TV, v Dobro jutro na RTV SLO idr. >> več

V oodaji Prava ideja smo predstavili našo raziskavo vplivov izvlečka iz lesa bele jelke na kožo in patent >> ogled oddaje

Izvajamo program Pametno s soncem za zdravo in mladostno kožo 2017-19 za Ministrstvo za zdravje >> več

Gostovanje v oddaji Ultrazvok: Varnega sončenja ni >> oddaja

Izvajamo študentske inovativne projekte za družbeno korist >>več

Prvi magistrici kozmetike v Sloveniji >>več

Izvajamo enega od 9 strateških projektov Slovenije >>več

Akreditacija naših dodiplomskih programov podaljšanja za kar 7 let >> več

Naše študentke in diplomantke se uspešno zaposljujejo >> več

Raziskave vplivov kozmetike in postopkov za naročnike >> več

Fotogalerija Utrinki študijev Kozmetike >> ogled

Popusti za naše študente (kozmetika) >> več

>>več novic...


Pridružite se nam
 

Sponzorji:

Copyright © Visoka šola za storitve (info@vist.si) - izdelava Zavod AI (info@zai.si) - zadnja sprememba: 18.06.2018