Informativni dnevi in vpisi

Kozmetika, 1. in 2. st., 16. 9. ob 17h

Prijava

Podologija, 1. st., 16. 9. ob 17h

Prijava

Fotografija, 1. st., 16. 9. ob 17h

Prijava

Informativni dnevi bodo potekali na daljavo. Nekaj dni pred dogodkom vam bomo poslali povezavo za pridružitev. 

Lahko nas obiščete tudi na individualnem informativnem dnevu 
(na šoli ali na daljavo) Izvedi več

 vist informativna prijavaIzpolnite neobvezujočo informativno prijavo in si  zagotovite obveščanje o študiju in postopkih za vpis. 

Oglejte si predstavitveni video o nas in naših študijih, ki ga je posnela Nacionalna agencija za kakovost v visokem šolstvu (NAKVIS) 
Ogled videa

Visoka šola za storitve (VIST)

Visoka šola za storitve (VIST) je samostojni visokošolski zavod, ustanovljen leta 2007. Akreditirana je za izvajanje visokošolskih študijskih programov s področja storitev in umetnosti ter vpisana tudi v razvid izvajalcev raziskovalne dejavnosti pri ARRS. Deluje v okviru Oddelka za kozmetiko in Oddelka za fotografijo, del prvega pa je Inštitut za kozmetiko VIST, v okviru katerega izvajamo raziskave s področja kozmetike in velnesa.

Od l. 2008 izvajamo visokošolski študijski program Kozmetika 1. stopnje (7. raven) za naziv diplomirana kozmetičarka/diplomirani kozmetik (VS), s š.l. 2021/22 pa začenjamo izvajati še smer Podologija v okviru dodiplomskega študija kozmetike, za naziv diplomirana podologinja/diplomiran podolog (VS). Od l. 2012 izvajamo tudi magistrski študijski program Kozmetika 2. stopnje (8. raven) za naziv magistrica kozmetike oz. magister kozmetike. Oba sta edina tovrstna študijska programa v Sloveniji in širši regiji, zato sta že od začetka zanimiva tudi za študente iz mednarodnega prostora. V okviru obeh so akreditirani tudi delni študiji – moduli, ki so namenjeni izpopolnjevanju na visokošolskem nivoju.

Od l. 2009 izvajamo tudi študijski program Fotografija 1. stopnje, edini  tovrstni študij v Sloveniji, ki je posvečen izključno fotografiji, nudi pa priložnosti tudi študentkam kozmetike, da ustvarjajo v skupnih projektih s študenti fotografije.

VIST uspešno sodeluje s številnimi domačimi in tujimi strokovnjaki, ustanovami in podjetji, delno tudi v okviru programa Erasmus+, izvaja različne projekte in programe za domača in tuja podjetja, sam ali s partnerji, npr. v okviru Strategije pametne specializacije RS, raziskovalnega programa Prehrana in javno zdravje,  programa Pametno s soncem za zdravo in mladostno kožo, projektih Po kreativni poti do znanja in drugih. V projekte vključuje tudi študente.

Poslanstvo, vizija, strategija

Poslanstvo VIST

VIST stimulira in prispeva k razvoju, napredku in uveljavljanju strokovnih področij, na katerih deluje, in sicer z visoko kakovostnim izobraževanjem, razvojno-raziskovalnim in ustvarjalnim delom ter implementacijami v prakso v Sloveniji in mednarodnem prostoru. Poslanstvo VIST je trgu nuditi sodobne in evropsko primerljive študijske programe - predvsem na področjih, ki v Sloveniji niso ali pa so slabše zastopana in razvoj teh področij. Z usmerjenostjo v kakovost VIST redefinira in uveljavlja strokovne standarde. Pri svoji dejavnosti sodeluje z domačimi in tujimi strokovnjaki ter teži k internacionalizaciji.

Vizija

VIST je v družbenem okolju prepoznaven samostojni visokošolski zavod, ki nudi sodobna, visokokakovostna in evropsko primerljiva izobraževanja predvsem na tistih družbeno in gospodarsko pomembnih področjih, za katera visokošolska izobraževanja v Sloveniji še ne obstajajo. Na teh področjih želi biti osrednja izobraževalna, raziskovalna in strokovna ustanova v Sloveniji ter pomemben dejavnik tudi v mednarodnem okolju.

Strategija

 • VIST se razvija v osrednjo visokošolsko izobraževalno, raziskovalno in razvojno ustanovo na področju kozmetične nege in velnesa ter na področju fotografije samostojno in v sklopu širše vizualne kulture v Sloveniji; postopoma se vključuje v mednarodne povezave.
 • Prepoznavnost in konkurenčne prednosti gradi na visoki strokovnosti in kakovosti ter uveljavljanju poklicev svojih diplomantov.
 • Izobraževalno dejavnost VIST podpira, povezuje in razvija s pripadajočo raziskovalno, razvojno oz. ustvarjalno dejavnostjo ter s sodelovanjem z izobraževalnimi, raziskovalnimi in kulturnimi ustanovami ter gospodarskimi partnerji doma in v tujini.
 • S svojo dejavnostjo skrbi za razvoj in uveljavljanje strokovnih področij delovanja ter uveljavljanje svojih študentov v praksi ter tako pomembno prispeva h gospodarskemu in družbenemu napredku Slovenije.
 • Zagotavlja kakovostno izvedbo svoje dejavnosti in uvajanje novih programov na I. in II., pozneje pa tudi na III. bolonjski stopnji.
 • S konkurenčnimi prednostmi pridobiva študente iz Slovenije in okoliških držav, postopoma pa tudi iz širšega okolja.
 • Razvija individualen pristop do študentov ter študente vključuje v realne projekte.
 • Sistematično skrbi za razvoj kadrov, še posebej z vključevanjem in razvojem najboljših mlajših.
 • Optimalno dopolnjuje materialne pogoje glede na potrebe, aktualnost in možnosti.
 • Sodeluje pri pripravi relevantnih predpisov na področju svoje dejavnosti, poklicev, redefiniranju zahtevanih kompetenc glede na zahtevnost del.
 • Zavzema se za dosledno upoštevanje in uveljavljanje etičnih in pravnih standardov, vključno s predpisi o avtorskih in sorodnih pravicah.
 • S sodelovanjem s tujimi  izobraževalnimi in raziskovalnimi ustanovami ter podjetji se odpira v mednarodni prostor, kar omogoča nadaljnji kontinuirni dvig kakovosti študijev.
 • Zavzema se za dvig poslovne kulture.
 • Zavzema se za dvig vizualne kulture.

Organi šole in temeljni dokumenti

Senat

dr. Janko Žmitek (predsednik), Petra Keršmanc, mag. kozm., Mateja Kovačič, mr. ph, dr. Katja Žmitek, Urška Indjić, Snežana Kocijančič, dr. med., dr. Sarival Sosič, mag. Jasna Jernejšek, Neža Ternik (študentka), Laura Berglez (študentka)

Komisija za kakovost

 • Tina Pogačnik, mag. kozm., viš. predav. (predsednica)
 • mag. Jasna Jernejšek, viš. predav.
 • Vesna Hudovernik, univ. dipl. soc.
 • Urša Prudič (predstavnica študentov)

Študijska komisija

 • izr. prof. dr. Katja Žmitek (predsednica)
 • mag. Jasna Jernejšek, viš. predav.
 • Snežana Kocijančič, dr. med., viš. predav.
 • Rajko Bizjak, viš. predav.
 • Gaja Udovič, dipl. kozm. (VS)

Komisija za podiplomski študij

 • izr. prof. dr. Katja Žmitek (predsednica)
 • prof. dr. Igor Pravst
 • doc. dr. Aleksandar Godič

Etična komisija

 • Snežana Kocijančič, dr. med., viš. predav.  (predsednica)
 • Mateja Kovačič, mr. ph., viš. predav.
 • mag. Mark Stanojevič, viš. predav.
 • Petra Keršmanc, mag. kozm., viš. predav.
 • doc. dr. Anita Kušar

Komisija za izvolitve

 • doc. dr. Anita Kušar (predsednica)
 • prof. dr. Igor Pravst
 • izr. prof. Arne Hodalič

Študentski svet

Kozmetika, 1. stopnja:

 • Gaja Gregorc Ocvirk – 1. letnik 
 • Laura Berglez – 2. letnik 
 • Urša Prudič – 3. letnik (predsednica)

Kozmetika, 2. stopnja:

 • Ema Salkić – 1. in 2. letnik

Fotografija, 1. stopnja:

 • Ana Kregar - 1. letnik (tajnica)
 • Boris A. Revo – 2. letnik (podpredsednik)
 • Neža Ternik – 3. letnik

Predstavniki študentov v akademskem zboru

 • Urša Prudič
 • Ema Salkić
 • Gaja Gregorc Ocvirk
 • Laura Berglez
 • Ana Kregar
 • Boris Revo
 • Neža Ternik
 • Jaka Mojškerc
 • Živa Brglez
 • Lana Patrun

Temeljni dokumenti

Samoevalvacijska poročila

Aktualno

Sponzorji

Visoka šola za storitve

Visoka šola za storitve
Cesta na Brdo 69
1000 Ljubljana

tel.: 01 283 17 00
fax: 01 283 17 01
e-mail: info@vist.si

DŠ: SI73023809
MŠ: 2288591000
TR: 3500 1000 1614 865

Politika zasebnosti

Oddelek za kozmetiko
Gerbičeva 51a
Ljubljana

tel.: 01 283 17 00
fax: 01 283 17 01
e-mail: kozmetika@vist.si

instagramFB kozmetika

Oddelek za fotografijo
Litostrojska 44a
Ljubljana

tel.: 0590 12 509
gsm: 051 346 318
fax: 01 283 17 01
e-mail: fotografija@vist.si

Instagram FotografijaFB fotografija

Izdelava učinkovitih spletnih strani: Kreatik.si