Informativni dnevi

Kozmetika, 1. in 2. st.: 20.6. ob 17h

Prijava

Podologija, 1. st.: 20.6. ob 17h

Prijava

Lokacija informativnih dni: na daljavo. 

Fotografija, 1. st.: 20.6. ob 17h

Prijava

Vzporedne resničnosti, 1. st.: 20.6. ob 15h

Prijava

Obiščete nas lahko tudi na individualnem informativnem dnevu, na katerega se prijavite tu:

Prijava

Magistrski študij kozmetike

Magistrski študijski program je zasnovan kot nadaljevanje študija kozmetike 1. stopnje, pod določenimi pogoji pa je vpis možen tudi po nekaterih drugih študijih. Zapolnjuje vrzel med estetsko kirurgijo in dermatologijo ter kozmetiko. Študentje poglobijo znanja s temeljnih področij, kot so medicinske osnove kozmetike, dermatologija, infekcijske bolezni in higiena, hranila, kozmetične snovi ter kozmetični izdelki in tehnologije, biofizika, usvojijo pristope raziskovalnega dela in meritev ter obvladovanja stresa.
Na tej osnovi se ukvarjajo z napredno oz. kompleksno kozmetično nego, z izbirnimi predmeti pa se usmerjajo v predoperativno in pooperativno kozmetično nego ter posebno kozmetično nego (npr. v podporo zdravljenju), kar vse lahko kombinirajo z aparaturnimi tehnikami in drugimi dopolnilnimi znanji oz. izbirnimi predmeti.

Študij je tako odziv na zahteve časa in potrebe trga "lepotne industrije": s hitrim napredkom znanosti postajajo tako kozmetični izdelki kot aparature vse zahtevnejše, kompleksnejše in učinkovitejše, s tem pa se povečujejo zahtevnost dela ter tveganja.

 • Po končanem študiju pridobite naziv MAGISTER / MAGISTRICA KOZMETIKE
 • Edini magistrski študijski program kozmetike v celinski Evropi!
 • Dveletni podiplomski program, 120 kreditnih točk.
 • Usmerjen v zahtevno, posebno ter pred- in pooperativno kozmetično nego s podpornimi znanji iz medicinskih osnov kozmetike, naprednih kozmetičnih izdelkov, prehrane... za celovito delo.
 • Umestitev v SOK (8), EOK (7) in EOVK (2. stopnja) na povezavi

Izvajanje študija

Študij je organizacijsko prilagojen potrebam in možnostim študentov. Vaje in predavanja potekajo v majhnih skupinah, delo je zelo individualno. Prisotnost na vajah je obvezna. Oddelek ima odlično opremljene prostore – praktikume za kozmetično nego, pedikuro, manikuro, ličenje, maskiranje, masažo, računalniško učilnico in kozmetološke laboratorije z vso potrebno opremo, na voljo nam je tudi fotografski studio oddelka za fotografijo.

Na šoli razpolagamo s 7 praktikumi za praktične vaje na področju kozmetike in velnesa ter raziskovalno delo; 2 laboratorijema za kozmetologijo in mikrobiologijo, fotografskim studiom, računalniško učilnico ter predavalnicami različnih velikosti.

Odlično smo opremljeni tako z aparaturami kot izdelki za nego obraza in telesa, pedikuro, manikuro, ličenje, za raziskovalno delo ter diagnostiko kože – študentom je na voljo preko 70 raznovrstnih aparatur ter preko 500 raznovrstnih profesionalnih kozmetičnih izdelkov različnih proizvajalcev, pri čemer se v magistrskem študiju prednostno uporabljajo napredni izdelki in aparature, ki so študentom na voljo ne le med vajami, temveč tudi za individualno delo v praktikumih za utrjevanje znanja in priprave na izpite. 

Vsem našim študentom brezplačno dodelimo licence za Microsoft Office 365, s katerimi med drugim preko aplikacije MS Teams omogočamo delo na daljavo.

Zaposljivost

Naše diplomantke magistrskega študija, pa tudi že študentke, se s svojim znanjem uspešno uveljavljajo tako v Sloveniji kot v mednarodnem prostoru na različnih področjih kozmetike za katera jih usposabljamo.

So pomembni del ekip v najuglednejših kozmetičnih salonih, dermatološko-estetskih ambulantah in klinikah estetske kirurgije (npr. Dermatologija Bartenjev &Fabjan, Klinika Zorman, Klinika Božikov, Estetika Ahčan, Estetika Nobilis, Estetika MedArt; Medved Višnjar estetska kirurgija, Kirurgija Revive, ...), ukvarjajo se z raziskavami, razvojem in trženjem kozmetičnih izdelkov in aparatur, ustanavljajo in vodijo svoja podjetja, kozmetične salone in velnes centre, prevzemajo vodstvena in vodilna mesta; pomembno dopolnjujejo zdravstvene in druge time; so višje- in visokošolske učiteljice, izumiteljice in inovatorke; rezultate svojega dela predstavljajo na domačih in mednarodnih, tudi svetovnih strokovnih in znanstvenih srečanjih ...

Kompetence Magistrov/Magistric kozmetike

Magistrski študij je zasnovan kot nadaljevanje dodiplomskega študija kozmetike. Z njim študent pridobi dodatna, poglobljena in specialna znanja za identificiranje potreb ter načrtovanje, izvajanje in razvijanje visoko zahtevnih oz. najzahtevnejših, specialnih in kompleksnih postopkov kozmetične nege z naprednimi kozmetičnimi izdelki in napravami, vključno s kozmetično podporo pri bolezenskih stanjih kože ter pred- in pooperativno kozmetično nego.

Študent spozna in razume visoko zahtevne koncepte in metode na širšem strokovnem področju ter poglobljeno pozna in razume vplive različnih dejavnikov, kot so spol, starost, prehrana, stres, zdravstveno stanje in zdravila, vplivi okolja ipd. na stanje kože in telesne pojavnosti, ter delovanje posameznih kozmetičnih učinkovin, preparatov in postopkov. Usposobi se za izvajanje znanstveno-raziskovalnega dela na področju, sistematično načrtovanje in izvajanje postopkov ter zbiranje, analiziranje, povezovanje, interpretiranje in vrednotenje podatkov in rezultatov.

Navedene kompetence za strokovno utemeljeno, varno in učinkovito samostojno delo in delo v interdisciplinarnih timih študent gradi v predmetih, ki se nanašajo na zahtevno, kompleksno, posebno, pred- in pooperativno kozmetično nego in aparaturne tehnike v kozmetiki, in sicer na osnovi dodatnih in poglobljenih znanj iz izbranih poglavij anatomije, fiziologije, dermatologije, biofizike, naravnih in sintetičnih snovi, vključno z razumevanjem povezave med strukturo in lastnostmi snovi, naprednih kozmetičnih izdelkov, hranil in raziskovalnih metod in meritev v kozmetiki ter pristopov k prepoznavanju in obvladovanju stresa s sprostitvenimi tehnikami.

Predmetnik

1. letnik

1. semester

Predmet

ECTS

Hranila

5

Izbrana poglavja iz biofizike

5

Infekcijske bolezni in higiena

4

Raziskovalne metode in meritve

8

Naravne in sintetične snovi

8

2. semester

Predmet

ECTS

Izbrana poglavja iz dermatologije

6

Medicinske osnove kozmetike

8

Napredna kozmetična nega

8

Aparaturne tehnike v kozmetiki

8

1. letnik skupaj: 60 ECTS

2. letnik

3. in 4. semester

Predmet

ECTS

Posebna in pooperativna kozmetična nega

15

Izbirni predmeti*

15

Magistrska naloga

30

Izbirni predmeti

Predmet

ECTS

Stres in sprostitvene tehnike

4

Prehrana

7

Estetika v kozmetiki

3

Napredni kozmetični izdelki

8

2. letnik skupaj: 60 ECTS

Opombe: ECTS= kreditne točke

Vpisni pogoji

Po zaključku dodiplomskega študija kozmetike na VIST se vpišete v magistrski študij kozmetike neposredno, brez diferencialnih izpitov. Pod določenimi pogoji, navedenimi spodaj, je vpis možen tudi po končanem drugem visokošolskem oz. univerzitetnem študiju.

V magistrski študijski program KOZMETIKA, 2. st. se lahko vpiše, kdor je opravil:

 • najmanj visokošolski oz. univerzitetni študij s področja kozmetike, medicine, zdravstva, fizioterapije, naravoslovja, velnesa, športa ipd., če predmetnik predhodnega študija vsebuje znanja iz dermatovenerologije, anatomije, fiziologije in patofiziologije, kemije, kozmetologije, kozmetične nege in osnovnih masažnih tehnik najmanj v obsegu programa Kozmetika 1. st.
 • oz. je opravil diferencialne izpite iz manjkajočih vsebin predhodnega študija. Le-te določi Komisija za podiplomski študij, pri čemer kot izhodišče za določitev diferencialnih izpitov za vpis upošteva splošna in specifična strokovna znanja programa kozmetike 1. st. na VIST.

Za vpis nekaterih izbirnih predmetov so v učnih načrtih kot vstopni pogoj določena nekatera osnovna znanja, ki jih študent pridobi v okviru izbirnih predmetov visokošolskega študijskega programa Kozmetika 1. st. na VIST, ali drugje. 

Prehodi med programi in priznavanja

Prehod v podiplomski magistrski program Kozmetika 2. st. je možen skladno z Merili za prehode med programi. Posamezne vloge bo presojala komisija za podiplomski študij. Vsi prehodi se rešujejo individualno.

Pri prehodih morajo kandidati izkazovati znanja iz predmetov, ki so pogoj za vpis v magistrski študijski program kozmetika, in sicer znanja iz dermatovenerologije, anatomije, fiziologije in patofiziologije, kemije, kozmetologije, kozmetične nege in osnovnih masažnih tehnik najmanj v obsegu visokošolskega študijskega programa Kozmetika 1. st.

Priznavanje znanj in izkušenj pridobljenih pred študijem in poleg študija

V procesu izobraževanja na visokošolskem strokovnem študijskemu programu se študentom magistrskega študijskega programa, ki imajo 3 leta delovnih izkušenj po visokošolski oz. univerzitetni diplomi, lahko priznajo znanja in spretnosti, pridobljena pred vpisom v različnih oblikah formalnega izobraževanja, ki jih študent izkaže s spričevali in drugimi listinami, iz katerih je razvidna vsebina in obseg vloženega dela študenta, ter neformalnega izobraževanja in rezultatov znanstvenoraziskovalnega in aplikativno raziskovalnega dela. Priznavanja se izvedejo v skladu s predpisi ter internimi akti – Statutom in ustreznim pravilnikom.

Pogoji za napredovanje

Za napredovanje iz 1. v 2. letnik mora študent opraviti s študijskim programom določene obveznosti iz naslednjih predmetov prvega letnika v skupnem obsegu 44 ECTS: Izbrana poglavja iz dermatologije, Medicinske osnove kozmetike, Izbrana poglavja iz biofizike, Infekcijske bolezni in higiena, Naravne in sintetične snovi v kozmetiki, Raziskovalne metode in meritve ali Napredna kozmetična nega.

Kandidat, ki ne opravi vseh študijskih obveznosti, lahko na osnovi pisne vloge zaprosi Komisijo za študijske zadeve za vpis v višji letnik, če je zbral najmanj 30 ECTS tekočega letnika in predloži opravičljive razloge, opredeljene s statutom šole.

Prijave in vpisi

Za študijsko leto 2024/25 v redni in izredni študij potekajo vpisi od 1. 3. 2024 dalje do zapolnitve prostih mest v referatu Oddelka za kozmetiko (Gerbičeva 53,  Lj.).

Ob vpisu podpišete pogodbo, s čimer si rezervirate mesto, vpisani pa ste, ko dostavite vso zahtevano dokumentacijo (overjeno kopijo diplome predhodnega študija ter prilogo k diplomi, 2 sliki; v kolikor prinesete s seboj originalno diplomo, kopija ne rabi biti overjena). Pogodbo in vpisni list vam lahko pošljemo tudi po pošti.

Pogodbo in vpisni list vam lahko pošljemo tudi po pošti. V primeru kakršnihkoli nejasnosti ali težav smo vam v referatu vedno na voljo za pomoč.

Pred vpisom se morate obvezno prijaviti prek 
eVŠ (pri tem vam lahko pomagamo) do zaključka posameznega prijavnega roka in nam do zaključka roka posredovati zahtevane dokumente.

Prijavni roki:

 1. prijavni rok: od 20. 2. 2024 do 28. 2. 2024
 2. prijavni rok: od 1. 3. 2024 do 21. 6. 2024
 3. prijavni rok: od 22. 6. 2024 do 30. 8. 2024
 4. prijavni rok: od 31. 8. 2024 do 30. 9. 2024

Če bodo po 4. prijavnem roku še prosta vpisna mesta, bomo omogočili naknadni vpis najpozneje do 30. 10. 2024 kandidatom, ki bodo prijavo eVŠ oddali do 30. 9. 2024 in jim bo naknadni vpis odobril pristojni organ VIST v skladu z Zakonom o visokem šolstvu..

Če se želite vpisati na študij oz. vas študij zanima, izpolnite informativno prijavo. Z izpolnjeno informativno prijavo vas vodimo kot kandidata za vpis in vas bomo obveščali o vseh nadaljnjih postopkih za vpis.

Način prijave prek eVŠ
Prijavo za vpis oddate preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ. Prijavite se lahko s kvalificiranim digitalnim potrdilom ali brez njega.

Če se prijavljate: 
1) s kvalificiranim digitalnim potrdilom nam po pošti posredujete le še  tiste priloge k prijavi, ki ste jih v prijavi označili, da jih bo oddal po pošti (na prilogi mora biti naveden sklic na številko prijave za vpis). 
2) brez kvalificiranega digitalnega potrdila (z uporabniškim imenom in geslom) morate obrazec prijave za vpis poslati elektronsko v eVŠ, nato natisniti, podpisati in ga s prilogami priporočeno poslati po pošti do zaključka prijavnega roka visokošolskemu zavodu.

3) z AAI računom (račun avtentikacijske in avtorizacijske infrastrukture) natisnjenega obrazca po pošti ne pošiljate.

Šolnina

Šolnina za posamezni letnik š.l. 2024/25 znaša:

 • 4200,00 EUR za plačilo v enkratnem znesku ob vpisu
 • 4400,00 EUR za plačilo na obroke, in sicer: vpisnina 800,00 EUR (plačilo ob vpisu) ter mesečnih 10 obrokov po 360,00 EUR od novembra 2023 dalje.

Šolnina vključuje izvedbo programa, vse stroške za delo na šoli, vključno z delovnimi materiali in delovno obleko, licenco za Microsoft Office 365 (programi Excel, Word idr ter. Teams za delo na daljavo), članarino v Centralni tehniški knjižnici, uporabo spletne učilnice... Ne vključuje stroškov morebitnih ekskurzij.

Opomba: Program oz. posamezni izbirni predmeti bodo izvedeni ob zadostnem vpisu.

Aktualno

Inštitut za kozmetiko

Specializirani smo za kvalitativno in kvantitativno in vivo vrednotenje parametrov kože, tako površine, epidermisa/stratum corneuma kot tudi dermisa, delno tudi subkutisa.

Več ...

Utrinki študija

Na šoli se vedno kaj zanimivega dogaja. Oglejte si utrinke študijev kozmetike 1. in 2. st., dogodkov in prostorov šole.

Več ...

Reference

Ukvarjamo se s številnimi zanimivimi tematikami s področja kože in vplivov nanjo, nege, pedikure, ličenja in maskiranja, velnesa ... Vabljeni k prebiranju naših znanstvenih objav, prispevkov v medijih ...

Več ...

Projekti in raziskave

Poleg izobraževalne dejavnosti se ukvarjamo z razvojem in raziskavami kože in vplivov nanjo. Izvajamo več raziskovalnih projektov, projekte za promocijo zdravja ter študentske projekte.

Več ...

Diplome

Prvi diplomanti so naš študij zaključili v l. 2010, leta 2016 smo obeležili 100. diplomo. Seznam vseh diplom programov kozmetika 1. in 2. st. najdete na spodnji povezavi.

Več ...

Sodelavci

Vas zanima kdo smo VIST? Seznam pedagogov in drugih sodelavcev Oddelka za kozmetiko najdete na spodnji povezavi.

Več ...

Sponzorji

VIST - Fakulteta za aplikativne vede / Faculty of applied sciences

VIST - Fakulteta za aplikativne vede
Cesta na Brdo 69
1000 Ljubljana

tel.: 01 283 17 00
fax: 01 283 17 01
e-mail: info@vist.si

DŠ: SI73023809
MŠ: 2288591000
TR: 3500 1000 1614 865

BIC/SWIFT koda: BFKKSI22

Politika zasebnosti

Oddelek za kozmetiko
Gerbičeva 53
Ljubljana

tel.: 01 283 17 00
fax: 01 283 17 01
e-mail: kozmetika@vist.si

instagramFB kozmetika

Oddelek za fotografijo
Litostrojska 44a
Ljubljana

tel.: 0590 12 509
gsm: 051 346 318
fax: 01 283 17 01
e-mail: fotografija@vist.si

Instagram FotografijaFB fotografija

Izdelava učinkovitih spletnih strani: Kreatik.si