Informativni dnevi

Kozmetika, 1. in 2. st.: 20.6. ob 17h

Prijava

Podologija, 1. st.: 20.6. ob 17h

Prijava

Lokacija informativnih dni: na daljavo. 

Fotografija, 1. st.: 20.6. ob 17h

Prijava

Vzporedne resničnosti, 1. st.: 20.6. ob 15h

Prijava

Obiščete nas lahko tudi na individualnem informativnem dnevu, na katerega se prijavite tu:

Prijava

Dodiplomski študij fotografije

Študijski program fotografije, ki ga izvajamo od leta 2009, pokriva širše področje fotografije in vizualnega komuniciranja. Zaobsega 180 kreditnih točk v obliki rednega ali izrednega študija. Študent ima možnost izobraževanja v obliki enovitega triletnega študija ali študija v modulih za izpopolnjevanje. Študij študentom in študentkam v prvih dveh letih ponudi temeljna fotografska znanja, uvede jih v tehnične in tehnološke zakonitosti dela z digitalno in analogno fotografijo. Že od prvega letnika se spoznavajo s fotografskimi tehnikami in tehnologijami, od takšnih iz začetkov fotografije, kakršna je tehnika kolodija, do raznovrstnih digitalnih obdelav in videa. Učimo jih studijsko, modno, reportažno, avtorsko, dokumentarno, arhitekturno in druge zvrsti fotografije. Učimo jih videa, osnov grafičnega oblikovanja, umeščanja fotografij v kontekste, principe tiskarskih tehnik in prezentacije svojega dela. Ure preživljajo v temnici, v studiu fotografije ustvarjajo z modeli, profesionalno studijsko opremo, vključno s sodobnim svetlobnim parkom, ali pa odidejo na lokacije. V sodelovanju s študentkami visokošolskega študija kozmetike v drugem oddelku VIST-a, t. j. v Oddelku za kozmetiko, ustvarjajo reklamne in modne foto-zgodbe, editoriale, in razvijajo sodelovanja, ki se nadaljujejo tudi po študiju, v profesionalnem življenju. Sodelujejo pri pripravi razstav in fotografskih dogodkov, na katerih tudi sami razstavljajo.
Ob koncu študija so strokovno podkovani zreli avtorji vizualnih podob. V ustvarjalnem okolju študente vodijo izkušeni in medijsko prepoznavni profesionalci, ki jim na podlagi izkušenj, znanj in prepričanj odpirajo vrata v svet po študiju. Po uspešnem zagovoru diplomskega dela študenti pridobijo naziv DIPLOMIRANA FOTOGRAFINJA (VS) oz. DIPLOMIRANI FOTOGRAF (VS).

Preveri kaj počnejo naši VIDNI DIPLOMANTI danes!

 • edini visokošolski študij fotografije v Sloveniji,
 • bolonjska stopnja, enoviti triletni študij,
 • sodoben in mednarodno primerljiv,
 • pokriva širše področje fotografije,
 • nudi odlično teoretsko in praktično osnovo za delo in nadaljnji študij na širokem področju vidnih sporočil,
 • redni in izredni študij,
 • možnost študija v modulih za izpopolnjevanje ,
 • Študijski program Fotografija 1. st. je bil akreditiran l. 2008 z odločbo Sveta RS za visoko šolstvo št. 6033-87/2008/8, akreditacija pa je bila podaljšana za 7 let z odločbo Nacionalne agencije za kakovost v visokem šolstvu (NAKVIS) št. 6034-7/2015/14 z dne 17. 12. 2015.
 • Umestitev v SOK (7), EOK (6) in EOVK (1. stopnja), več na povezavi.

Novo! Vsi naši študenti so deležni brezplačnega 36 urnega Uvajalnega tečaja fotografije pred začetkom šolskega leta! Uvajalni tečaj fotografije je namenjen spoznavanju tehničnih in fizikalnih osnov fotografije ter kreativnega dela v različnih žanrih v 36 šolskih urah zanimivih predavanj in praktičnih vaj v sodobno opremljenem fotografskem studiu in temnici ter na terenu. Je uvod v predmet Tehnične osnove fotografije visokošolskega študija fotografije prve stopnje, več na povezavi.

Izvajanje študija

Izvajamo redni in izredni študij. Predavanja potekajo s celotno skupino študentov,  vaje pa se izvajajo v manjših skupinah. Izredni študij je organizacijsko in časovno prilagojen potrebam izredno vpisanih študentov. Prisotnost na vajah je obvezna.

Že od prvega letnika se študenti spoznavajo z veščinami fotografskih tehnik, hkrati pa širijo in poglabljajo teoretske osnove, nujne za razumevanje tega medija.

Pri nas se skušamo čim bolj približati študentom in njihovim potrebam, posameznike obravnavamo individualno.  Zaradi odprtosti in povezanosti Oddelka za fotografijo z zunanjim svetom se študenti hitro znajdejo tudi zunaj zidov šole, v profesionalnem in družabnem življenju, lažje sklepajo nova profesionalno zaznamovana prijateljstva, vstop v svet fotografije slovenskega in mednarodnega prostora jim je močno olajšan.

Kompetence diplomantov

Splošne kompetence:

 • poznavanje in razumevanje osnovnih konceptov in metod, seznanjenost z novostmi na področju študija,
 • sposobnost kritične analize, sinteze in predvidevanja rešitev ter posledic, seznanjenost s postopki in procesi,
 • sposobnost zbiranja in interpretiranja podatkov in izdelkov,
 • razvoj kritične in samokritične presoje,
 • sposobnost uporabe znanja v praksi in kreativno reševanje problemov,
 • razvoj komunikacijskih sposobnosti in spretnosti,
 • etična refleksija in zavezanost profesionalni etiki,
 • kooperativnost, delo v skupini (in v mednarodnem okolju),
 • sposobnost predstavitve izdelkov strokovni in laični javnosti,
 • odgovorno in racionalno upravljanje s časom.

Predmetnospecifične kompetence:

 • razumevanje optičnih procesov in fizikalnih osnov fotografije,
 • poznavanje celotnega procesa nastajanja analogne in digitalne fotografije,
 • razumevanje vloge fotografije v širšem vizualnem komunikacijskem kontekstu,
 • poznavanje osnov umetniškega izražanja, razvoj lastnega umetniškega potenciala, kritično ocenjevanje lastnega in tujega fotografskega dela,
 • poznavanje umetnostnozgodovinskega razvoja tehnik in smernic, ki so pripeljale do nastanka fotografije,
 • pravilna izbira različnih tehnik za dosego zadanega cilja,
 • poznavanje računalniške obdelave fotografij,
 • poznavanje etičnih in moralnih principov za odgovorno fotografiranje,
 • poznavanje zakonitosti avtorskega prava,
 • poznavanje osnov računalniške video postprodukcije, 3D animacije in oblikovanja,
 • poznavanje osnov podjetništva in tržnega komuniciranja,
 • načrtovanje in izvajanje fotografskih projektov za potrebe naročnika,
 • poznavanje procesov priprave fotografij v tisku,
 • poznavanje organizacije dela na osebnem in timskem nivoju,
 • informiranost o varnosti in zdravju pri delu in zaščiti okolja ter zakonodaji in tehničnih predpisih na delovnem področju,
 • pozitivna profesionalna identiteta.

Zaposljivost

Širina in pestrost študijskega programa pozitivno vplivata na zaposlitvene možnosti študentov Oddelka za fotografijo VIST. Delo najdejo v različnih kulturnih ustanovah in zavodih (Mladinsko gledališče, Narodna galerija, galerija Photon, Aksioma), izobraževalnih ustanovah (Srednja šola za oblikovanje in fotografijo v Ljubljani), različnih gospodarskih organizacijah (Nikon, Mercator, Tuš), oglaševanju (Siol), v podjetništvu (podjetja ustanavljajo tudi sami ali povezano, npr. štirje študenti so se združili v Barbar studio), nekateri pa se odločijo za samostojno avtorsko pot ali nadaljujejo študij na 2. stopnji na kateri od izobraževalnih ustanov doma ali v tujini.

Opisi predmetov

1. LETNIK

Snovanje fotografije
Študent razvija globlje razumevanje vizualnih značilnosti fotografske podobe in spozna osnovne pojme s področja estetike in likovne teorije. Spozna, kako čutno dojemanje prostora prevajati v kompozicijski prostor fotografije ter pomen, načela in zakonitosti kompozicije v fotografiji. Seznani se s prvinami likovnega jezika in načini, kako ga uporabiti pri snovanju lastnih fotografij za doseganje vizualne in vsebinske celovitosti fotografske podobe in željenega vizualnega učinka.

Tehnične osnove fotografije
Študent usvoji tehnično delovanje fotografskega aparata, njegove možnosti in omejitve ter vso potrebno znanje o nastajanju in prenosu informacije s pomočjo svetlobe do končne ekspozicije v postopku fotografiranja. Spozna razliko med analognim in digitalnim pristopom ter prednosti in slabosti računalniške obdelave. Razume in uporabi znanje tehnologije zaklopa, zaslonke in ISO oznake ter zna izbrati kamero, objektiv ter druge fotografske pripomočke za doseg želenega rezultata.

 MG 0890 1VIST PROSTORI LITOSTROJ 2019 8

Analogna temnica
Študent usvoji delo v temnici in analogne postopke obdelave fotografije, od razvijanja črno-belega analognega filma do izdelave črno-bele fotografije. Spozna osnove fotokemije, različne materiale v analogni fotografiji, njihovo uporabo in kvaliteto.

Digitalna temnica
Študent se seznani z zgodovino razvoja digitalnega medija, s principi digitalizacije in usvoji napredno znanje računalniških programov za obdelavo fotografij serije Adobe Creative Suite in sorodnih programov ter pripravo za tisk. Seznani se z etičnimi načeli računalniško obdelane fotografije in s problematiko pretirane digitalne manipulacije. Podrobneje se seznani s procesom barvnega upravljanja in izdelave vhodnih in kontrolnih profilov.

Osvetljevalne tehnike
Študent usvoji principe osvetljevanja v studiu in na prostem, spozna različne osnovne in napredne osvetljevalne tehnike za različne potrebe in jih zna uporabiti za doseganje željenih učinkov v fotografiji. Razlikuje vire svetlobe glede na značilnosti svetil in spekter, ki ga proizvajajo, obvlada kombiniranje in uravnoteženje različnih vrst svetil.

Teorija fotografije I
Študent spozna fotografijo kot eno od pojavnih oblik v zgodovini vizualnega izražanja in vpetost fotografije v širši družbeni kontekst. Spoznava različne pristope k teoriji fotografije, vidnejše avtorje in teoretike ter metodologijo njihovega delovanja. Raziskuje prednosti in slabosti fotografije kot izraznega medija ter odnose med fotografijo in širšim družbenim okoljem.

Teorija fotografije II
Študent nadgrajuje znanje teorije fotografije za celovito umestitev fotografije kot enega najpomembnejših medijev sodobnosti. Raziskuje spremenjeno naravo in funkcijo umetnosti in fotografske podobe spričo razvoja tehnologije v 20. stoletju, moč in nemoč fotografskega medija ter načine sprejemanja in dojemanja fotografskih podob glede na individualne, kulturne, družbene posebnosti in kontekste.

Zgodovina fotografije I
Študent spozna svetovno in slovensko zgodovino fotografije, od njenih začetkov do 19. stoletja, njen razvoj in revolucionarni poseg v medije, umetnost in splošno evolucijo percepcije. Spozna vidnejše fotografe in raziskovalce, ki so pripomogli k uveljavitvi fotografije kot medija in njenega vpliva na ostale vizualne medije.

Zgodovina fotografije II
Študent spozna svetovno in slovensko zgodovino fotografije 20. stoletja, pomen fotografije za razvoj zahodne kulture ter njeno transformacijo v najprodornejši medij 21. stoletja. Seznani se s pojavom in razvojem različnih fotografskih smeri, umestitvijo fotografije znotraj novih medijev in z vidnimi avtorji, ki soustvarjajo sodobno fotografijo.

Ursa Premik Armf 4SĚŚemen Darko stres bolecĚŚina Darko SĚŚemen 05 Armf Dragan Arrigler 1213

Portfolio I
Študent se seznani s procesom kakovostne vsebinske in tehnične predstavitve in evalvacije lastnih del, ki jih je ustvaril v izbranem projektnem delu. Nauči se samokritičnosti, poglobi samozavest in je sposoben konceptualno doslednejše predstavitve svojih del širši javnosti. Pri nastajanju projekta je študentu s svojimi nasveti v pomoč več predavateljev.

Etika in pravo v fotografiji
Študent spozna etične principe v fotografiji ter spozna relevantno slovensko in mednarodno regulativo in kodekse na področju pogodbenega prava, intelektualne lastnine in avtorskega prava v fotografiji, predpisov s področja digitalne komunikacije ter sankcije in omejitve pri reprodukciji avtorskih vsebin. Razvija zavedanje o pomenu etičnih in pravnih norm ter njihov pomen za delovanje v praksi ter skladno s tem razvija svojo profesionalno identiteto.

2. LETNIK

Modna fotografija I
Študent se seznani z nameni in uporabo fotografije v navezavi na modno industrijo. Spozna razvoj in značilnosti modne fotografije skozi čas, različne metode modne fotografije ter razume njeno funkcijo v sodobni fotografiji. Študent usvoji osnovno pripravo fotografskega procesa za modno fotografijo, njene stile in žanre ter spozna specifike dela z ženskim in moškim modelom.

Modna fotografija II
Študent poglobi in utrdi znanje o potrebah in zahtevah za doseg kvalitetne modne fotografije glede na raznolike modne žanre. Pozna in obvladuje kompleksne tehnične zahteve procesa in fotografskega seta v studiu ali na lokaciji in zna komunicirati z ekipo in naročnikom, ob tem pa razvijati avtorski pristop pri ustvarjanju modne fotografije.

bts rmf 31 2oster rob 40 1

Oglaševalska in naročniška fotografija I
Študent spozna različne metode kreativne fotografije, pozna njen razvoj in psihološke zakonitosti vizualnih komunikacij ter razume njeno funkcijo v oglaševanju in pri delu z naročniki. Osvoji osnovne tehnike in žanre oglaševalske in naročniške fotografije, spozna oglaševalski kodeks in etiko pri manipulaciji s fotografijo. Zna izbrati primerno osvetlitev in studijsko postavitev za namen fotografiranja različnih produktov in materialov.

Oglaševalska in naročniška fotografija II
Študent nadgrajuje napredna tehnična znanja in razumevanje poslovnih in psiholoških odnosov med fotografom in naročnikom znotraj naročniškega razmerja. S pripravo in izvedbo projekta za realnega naročnika poglobi in utrdi znanje o potrebah in zahtevah naročnikov in oglaševanja, obvladuje tehnične zahteve procesa in zna komunicirati s timom in naročnikom.

Avtorska fotografija
Študent se spozna s teoretskimi izhodišči in pojmovanjem vloge in položaja avtorja, z ustvarjalnimi postopki, s semiotskimi sistemi označevanja in ustvarjanja pomenov, hkrati pa spozna smernice in zahteve sodobne avtorske fotografije. Razvija in utrjuje sposobnost ustvarjalnega mišljenja in razvija lastne strategije avtorskega ustvarjalnega dela.

Sodobna fotografija
Študent spozna teoretične koncepte sodobne fotografije in razume implikacije za vsa področja fotografskega delovanja, usvoji potrebno tehnično in praktično znanje za zrelo refleksijo in aplikacijo v svoje fotografsko delo, kar ga postavlja na raven kompetentnega sodobnega ustvarjalca. S svojim fotografskim delom je študent sposoben odkrivati in naslavljati aktualna in relevantna vprašanja sodobne umetnosti, družbeno-političnega, znanstvenega in/ali tehničnega področja.

Reportažna in dokumentarna fotografija I
Študent se seznani z razvojem dokumentarne in reportažne fotografije, tehnikami dokumentarnega in reportažnega fotografiranja ter kritično analizo sodobnih trendov in premikov na področju reportažne fotografije. Spozna polje ustvarjanja medijskih vsebin, v katerem se vzpostavlja polje fotožurnalistične prakse, in etično moralne principe fotoreporterskega delovanja, obenem pa si ustvari podlago za razvoj individualnega načina fotografiranja in vključevanje v delovne procese različnih redakcijskih sistemov časnikov, revij, spletnih strani, agencij ali drugih neposrednih naročnikov.

 NIK2887 MG 7101

Reportažna in dokumentarna fotografija II
Študent s pregledom primerov dobre prakse poglobi in utrdi razumevanje in zahteve sodobne dokumentarne in reportažne fotografije ter razvija kritični pristop k dolgoročnim projektom dokumentarne narave, vključujoč pomembnost raziskovalnega dela pri zgradbi fotoeseja. Študent zna uporabiti metode in principe dokumentarizma za izvedbo projekta glede na izbrano temo in razvija intuitivnost za doseganje večje sporočilnosti svojih fotografij.

Konceptualizacija prostora
Študent spozna temeljne koncepte izkustva, percepcije in predstavitve prostora, prostorskih odnosov v fotografiji ter specifike in probleme v fotografiji arhitekture. Spozna različne fotografske pristope k zajemanju prostora, od krajine do arhitekture, vključujoč eksterier in interier, ter obravnavo človeške figure v prostoru.

Video, film in novi mediji I
Študent spozna zgodovino filmske in video umetnosti, njene zvrsti in žanre ter razume širši družbeni in kulturni pomen avdiovizualnega ustvarjanja. Prepoznava temeljne značilnosti filma, videa in sorodnih vsebin ter pozna njihove stilistične in estetske značilnosti. Spozna osnovna izrazna sredstva in tehnologije avdiovizualnega ustvarjanja. Razume principe in mehanizme v procesu multimedijske produkcije. Zna uporabljati programe, ki vključujejo multimedijsko predstavitev in povezovati uporabo videa, filma in fotografije za doseganje kvalitetne avdiovizualne komunikacije v širšem medijskem okolju.

Vizualne komunikacije in oblikovanje
Študent spozna principe, metode in trende vizualnega komuniciranja in oblikovanja ter jih uporabiti pri delu s fotografijo. Pozna procese v medijskih hišah, delovanje agencij in delo z naročniki ter zna spojiti fotografijo z drugimi elementi oblikovanja in izdelati celostno podobo, reklamo oz. vizualno sporočilo.

Tiskarske tehnike in materiali
Študent razume pomen fotografije kot materialnega izdelka in spozna pomembnost tiska in materialov za predstavitev fotografije. Osvoji postopke priprave za tiskanje fotografij, praktično delo z različnimi napravami za tisk, standarde barvnega tiska, spozna načela in razlike klasičnega in digitalnega tiska ter delo s tiskarjem.

3. LETNIK

Atelje avtorske fotografije
Študent s pomočjo mentorja razvija samostojno ustvarjalno prakso na področju avtorske fotografije na podlagi kriterijev za doseganje kvalitetne avtorske fotografije: artikuliran koncept, ustrezni ustvarjalni in tehnični postopki, urejanje in vrednotenje ustvarjenega materiala v koherentno celoto, prezentacija ustvarjenih vsebin in distribucija dela v ustrezne mreže sodobne avtorske fotografije. Pozna zahteve in potrebe za doseganje kvalitetnega fotografskega izdelka na področju avtorske fotografije in razume uporabo fotografije kot avtorskega in umetniškega medija.

Atelje kreativne fotografije
Študent pod mentorstvom samostojno razvija ustrezen komercialno naravnan projekt od začetne ideje do končne realizacije, pri tem pa razvija svoj avtorski pristop. Pozna zahteve in potrebe za doseganje kvalitetnega fotografskega izdelka na področju komercialne fotografije in razume uporabo fotografije v kreativnih industrijah. Projekt pripravi glede na žanr kreativne fotografije, vključujoč modno, oglaševalsko in naročniško fotografijo, ter v komunikaciji s timom in naročnikom izbere ustrezne metode, tehnike in principe za izvedbo. Vse elemente zna povezati v koherentno celoto, jo ustrezno ovrednotiti in predstaviti naročniku.

Armf Logatec 2 of 95Armf Logatec 94 of 95

Atelje reportažne in dokumentarne fotografije
Študent pod mentorstvom pripravi in razvija koncept za dokumentarno serijo, vključujoč različne sodobne konceptualne pristope in ustvarjalne procese reportaže in dokumentarizma ter samostojno razvija sebi lastno obliko izražanja v dokumentarni in reportažni stroki. Izbrano temo preučuje na več ravneh, od sporočilnosti do strukture zgodbe, ki jih zna povezati v koherentno celoto in ustrezno prezentirati.

Video, film in novi mediji II
Študent razvija in posname svoj avdiovizualni projekt ter nadgrajuje razumevanje pomena in razvoja filmske igrane in neigrane produkcije in video umetnosti v kombinaciji s fotografijo. Sposoben je povezovanja raznolikih fotografskih, video, filmskih orodij za doseg kompleksne vizualne komunikacije na področju umetniškega in komercialnega ustvarjanja. Nadgrajuje znanje, razumevanje zgodovine, teorije filma in videa in njunih izraznih sredstev za kompleksnejše povezovanje uporabe videa, filma in fotografije za doseganje kvalitetne avdiovizualne komunikacije v širšem medijskem okolju.

Portfolio II
Študent v skupini zasnuje, pripravi in izvede zaključno skupinsko razstavo samostojnih projektov, ki so rezultat individualnega dela. Ukvarja se z umestitvijo lastnega dela v realni razstavni prostor, pri čemer mora premisliti tehnike in izbrati ustrezni način predstavitve, kot tudi upoštevati sopostavitev z deli drugih razstavljavcev, da bo razstava delovala kot koherentna celota. Utrdi javno nastopanje in sposobnost artikulirane argumentacije, vrednotenje lastnega napredka in ocenjevanja fotografskih del.

Razvoj kritičnega mišljenja
Študent zna razviti, artikulirati in aplicirati kritično mišljenje na svoje delo, delo drugih fotografov in tudi drugih vizualnih ustvarjalcev. Razširi razumevanje fotografije kot posameznega avtorskega dela na fotografijo kot družbeni medij, ki je konstitutivni element tako posameznikove identitete kot simbolne konstrukcije sveta, ki nas obkroža. Zna uporabiti teorijo in prakso in jo združiti z ustrezno vizualno metodo za poglobljeno analizo vizualnih del in lažjo umestitev na določen avtorski nivo. Pridobi potrebno samozavest za odločanje pri izboru in vrednotenju del vizualnih podob na splošno.

Komunikacijske strategije in družbeni mediji
Študent se seznani z osnovnimi pojmi sodobnih metod trženja, tržnega komuniciranja in komunikacijskih strategij, s poudarkom na trženju lastnih storitev. Obvlada osnove trženja, pozna sodobne trende in se usposobi za uspešno načrtovanje, izvajanje in nadzor trženjskih aktivnosti. Zna pripraviti trženjsko strategijo in jo komunikacijsko podpreti z različnimi komunikacijskimi orodji in družbenimi mediji.

IZBIRNI PREDMETI:

Fotoknjiga in urejanje
Študent se seznani z vsemi elementi oblikovanja in produkcije fotoknjige kot samostojnega izraznega medija. Seznani se z zgodovino, razvojem in sodobnimi trendi fotografske knjige in s fotoknjigi podobnimi produkti. Razvija proces kreiranja zgodbe skozi fotografijo, veščine selekcije in urejanja svojih fotografij, konceptualizacijo ideje in formiranje selekcije v koherentno celoto v obliki fotoknjige. Pozna vse faze, ki so vključeni v proces nastajanja kvalitetne fotoknjige, od njene vizualne oblike do materialov za njeno izdelavo.

Pisanje o fotografiji
Študent spozna različne načine poljudnejših in strokovnih pristopov k pisanju o fotografiji in vizualnem izražanju, ki jih zna artikulirati in zagovarjati. Nadgrajuje osnove mišljenja o vizualnem in ga povezuje z različnimi pristopi k poglobljeni analizi. Usposobi se za pisanje in urejanje (samo)predstavitvenih, esejističnih in strokovno‐znanstvenih besedil s področja fotografije, skladno z merili, ki veljajo za tovrstno pisanje v slovenščini, primerno izražanje in javno nastopanje s strokovno vsebino.

Alternativne fotografske tehnike
Študent se poglobi v alternativne metode razvijanja in fotokemije. Spozna izbrane alternativne metode razvijanja, kot so slani print, cianotipija, ambrotipija in mokri kolodij, in usvoji razumevanje njihovih fotokemijskih osnov ter rokovanje s fotografsko občutljivim materialom. Usvoji naprednejše tehnično znanje, zna izdelati povečavo in predstaviti fotografije, narejene po alternativnih postopkih.

Modno in fotografsko ličenje
Študent pridobi teoretično in osnovno praktično znanje o modnem in fotografskem ličenju. Spozna in razume vlogo, pomen in učinke modnega in fotografskega ličenja z vidika ustvarjanja namenske fotografije. Razume soodvisnosti dela vizažista in fotografa. Zna načrtovati in izvajati osnovne postopke modnega ličenja glede na specifične zahteve, posebnosti obraza. Zna kritično vrednotiti in izboljševati svojo vlogo v kontekstu skupnega dela in rezultatov tima.

Animacija
Študent pridobi osnovno terminologijo, orodja in metode, pomembne za osnovno avtonomno produkcijsko delo na specifičnem področju animacije v navezavi s predhodnim znanjem fotografije in videa. Seznani se s ključnimi procesi in postopki, potrebnimi za kreiranje enostavnejših 2d in 3d animacij, ki temeljijo in izhajajo iz fotografije, spozna stop-motion in digitalni pristop h klasičnim animacijskim tehnikam.

Foto-video produkcija
Študent spozna osnove projektnega vodenja, organizacije in koordinacije na področju fotografije in videa za celovito izvedbo fotografskih in video projektov. Spozna elemente, ki tvorijo foto-video produkcijo in zakonitosti komuniciranja z naročnikom in ekipo sodelavcev. Razume pomen natančnega načrtovanja produkcijskih procesov in sredstev. Zna narediti časovnico in finančno strukturo produkcije projekta ter določiti glavne mejnike.

Montaža
Študent spozna napredno uporabo fotografije v video montaži in zna analizirati različne vrste filmske montaže. Pozna osnove montaže, slike, postopnost montažnega procesa, vrste montažnih ločil in njihovo uporabo, rabo posebnih učinkov, obdelave zvoka in jih uporabi pri svojem delu. Zna uporabljati računalniška orodja za montažo slike in zvoka. Samostojno montira krajše avdiovizualno delo. Pozna zaključne faze obdelave slike in zvoka ter priprave za distribucijo.

Virtualna resničnost
Študent spozna zgodovino in osnovne principe delovanja virtualne resničnosti, programsko ter strojno opremo. Razume definicije in razlike med virtualno, augmentirano (obogateno) in mešano resničnostjo ter 360-sferično fotografijo in videom. Samostojno ustvari (360°) fotografsko in video vsebino.

Osnove podjetništva
Študent se seznani z osnovami načrtovanja in vodenja podjetniških procesov v fotografski dejavnosti, od snovanja, izbora in razvoja poslovnih zamisli do prepoznavanja tržnih priložnosti za pridobivanje konkurenčne prednosti. Seznani se z uporabo različnih virov financiranja, podjetniških mrež in podpornega okolja za ustanovitev in razvoj podjetja v fotografiji. Razvija čut za poklicno in poslovno odgovornost, veščine timskega dela, komunikacijske spretnosti in zavest o pomenu kakovosti ter trajnega gospodarskega in družbenega razvoja.

Praktično izobraževanje
Študent spozna delo v praksi, v konkretnem delovnem oz. poslovnem okolju. Razume povezanost različnih strokovnih znanj in poslovnih procesov in zna v praksi uporabiti in povezovati strokovno-teoretična in praktična znanja, pridobljena med študijem. Zna opredeliti problem z različnih vidikov, postaviti cilje ter izbrati, načrtovati in izvesti integralne postopke za doseganje ciljev glede na problematiko. Postopke izvaja v skladu z zakonodajo, standardi kakovosti in moralno-etičnimi načeli.

Diplomsko delo
Študent pod mentorstvom samostojno pripravi zaključno delo. S pripravo in zagovorom dokaže glede na stopnjo študija zadostno znanje, razumevanje in spretnosti, sposobnost integriranja znanj in samostojnost pri prenašanju teh znanj v prakso, sposobnost vrednotenja rezultatov svojega dela, uvajanja in ustvarjanja novih znanj ter kritične presoje.

 

Predmetnik

1. letnik

I. Semester

Predmet

ECTS

Snovanje fotografije

8

Zgodovina fotografije I

4

Tehnične osnove fotografije

8

Analogna temnica

6

Teorija fotografije I

4

Σ I. SEMESTER

30

II. Semester

Predmet

ECTS

Zgodovina fotografije II

4

Osvetljevalne tehnike

8

Digitalna temnica

6

Teorija fotografije II

4

Portfolio I

4

Etika in pravo v fotografiji

4

Σ II. SEMESTER

30

Σ I. LETNIK

60

2. letnik

III. Semester

Predmet

ECTS

Reportažna in dokumentarna fotografija I

6

Avtorska fotografija

6

Oglaševalska in naročniška fotografija I

5

Modna fotografija I

5

Vizualne komunikacije in oblikovanje 

4

Tiskarske tehnike in materiali

4

Σ III. SEMESTER

30

IV. Semester

Predmet

ECTS

Reportažna in dokumentarna fotografija II 

6

Sodobna fotografija

6

Oglaševalska in naročniška fotografija II

5

Modna fotografija II

5

Video, film in novi mediji I

4

Konceptualizacija prostora

4

Σ IV. SEMESTER

30

Σ II. LETNIK

60

3. letnik

V. Semester

Predmet

ECTS

Atelje (obvezni izbirni predmet)

11

Video, film in novi mediji II

8

Razvoj kritičnega mišljenja

5

Izbirni predmeti 

6

Σ V. SEMESTER

30

VI. Semester

Predmet

ECTS

Portfolio II

3

Komunikacijske strategije in družbeni mediji

6

Izbirni predmeti

6

Diploma

7

Praktično izobraževanje

8

Σ VI. SEMESTER

30

Σ III. LETNIK

60

Izbirni predmeti

Predmet

ECTS

Atelje kreativne fotografije (reklamna in modna foto.)

11

Atelje reportažne in dokumentarne fotografije 

11

Atelje avtorske fotografije 

11

Fotoknjiga in urejanje

6

Modno in fotografsko ličenje

3

Alternativne fotografske tehnike

6

Pisanje o fotografiji

3

Virtualna resničnost

6

Montaža

3

Animacija

6

Foto-video produkcija

3

Osnove podjetništva

8

Σ IZBIRNI PREDMETI

77

Predmetnik študijskega programa Fotografija 1. st. do 20/21

Pogoji za vpis

V visokošolski strokovni študijski program FOTOGRAFIJA se lahko vpiše vsakdo, kdor je opravil:

 • maturo,
 • poklicno maturo ali
 • zaključni izpit v kateremkoli štiriletnem srednješolskem izobraževanju.

V primeru večjega števila kandidatov od razpisanih vpisnih mest bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, tako da bodo kandidati izbrani glede na:

 • splošni uspeh pri zaključnem izpitu, poklicni maturi oziroma maturi do 60 % točk,
 • splošni uspeh v 3. in 4. letniku srednje šole (do 2 x 20 % točk) do 40 % točk.

Predvideno število vpisnih mest v 1. letnik rednega študija je 45, prav tako razpisujemo 45 vpisnih mest za izredni študij.

Pogoji za napredovanje po programu ter dokončanje študija

Za prehod iz 1. letnika v 2. letnik

mora študent opraviti obveznosti iz prvega letnika v obsegu 44 ECTS oziroma vse obveznosti in izpite iz predmetov: Snovanje fotografije, Zgodovina fotografije I, Tehnične osnove fotografije, Analogna temnica, Teorija fotografije I, Osvetljevalne tehnike in Digitalna temnica.

Za prehod iz 2. letnika v 3. letnik

mora študent opraviti vse obveznosti iz prvega letnika in obveznosti iz drugega letnika v obsegu 43 ECTS oziroma vse obveznosti in izpite iz predmetov: Oglaševalska in naročniška fotografija I, Reportažna in dokumentarna fotografija I, Modna fotografija I, Avtorska fotografija, Sodobna fotografija, Reportažna in dokumentarna fotografija II, Modna fotografija II in Video, film in novi mediji I. Izjemoma lahko študent iz opravičljivih razlogov napreduje v višji letnik tudi, če ne opravi vseh predpisanih obveznosti, če je izpolnil najmanj 43 ECTS tekočega letnika – o tem odloča študijska komisija na podlagi prošnje študenta. Študent lahko v času študija enkrat ponavlja letnik, če je opravil vsaj študijske obveznosti letnika v obsegu 30 ECTS.

Priznavanje praktičnega izobraževanja

Študentom, ki imajo vsaj dve leti ustreznih delovnih izkušenj, se prizna pravica do skrajšanja oz. oprostitve praktičnega izobraževanja. O ustreznosti delovnih izkušenj odloča študijska komisija na podlagi primerjave ocene opisa del, ki jih študent opravlja, njegovih avtoriziranih rezultatov in ciljev praktičnega izobraževanja.

Priznavanje izpitov

Študent lahko odda vlogo za priznavanje izpitov skupaj z učnim načrtom predmeta, ki ga je opravljal na drugi ustanovi. Lahko se priznavajo izpiti, opravljeni na drugi visokošolski ustanovi, če od opravljanja izpita ni preteklo več kot 10 let. O priznavanju izpitov odloča študijska komisija na predlog nosilca posameznega predmeta.

Priznavanje pridobljenih znanj in izkušenj pred in med študijem

V procesu izobraževanja v visokošolskem strokovnem študijskem programu se študentom lahko priznajo:

 • znanja in spretnosti, pridobljene pred vpisom v različnih oblikah formalnega izobraževanja
 • delovne izkušnje na področju (najmanj 3 leta)
 • neformalno izobraževanje oziroma strokovna dela (projekti, odmevne razstave, objave, izumi itd.)

Prošnjo za priznavanje z dokazili obravnava šola v skladu s predpisi. S priznanimi znanji in izkušnjami lahko študent nadomesti pripadajoči del vsebinsko ekvivalentnih študijskih obveznosti.

Prijave in vpisi

Vpišete se lahko od 4. 3. 2024 dalje, preko e-pošte Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. ali po telefonu vsak delovnik od 8. do 15. ure. Z zgodnjim vpisom si zagotovite nižjo ceno šolnine ali možnost plačila na več obrokov.

Vpišete se s podpisom pogodbe o vpisu, predložitvijo vašega življenjepisa ter prijavo preko portala eVŠ (http://portal.evs.gov.si/prijava/) v naslednjih prijavnih rokih:

 1. prijavni rok: od 20. 2. 2024 do 29. 2. 2024
 2. prijavni rok: od 1. 3. 2024 do 21. 6. 2024
 3. prijavni rok: od 22. 6. 2024 do 30. 8. 2024
 4. prijavni rok: od 31. 8. 2024 do 30. 9. 2024

Če bodo po 4. prijavnem roku še prosta vpisna mesta, bomo omogočili naknadni vpis najpozneje do 30. 10. 2024 kandidatom, ki bodo prijavo eVŠ oddali do 30. 9. 2024 in jim bo naknadni vpis odobril pristojni organ VIST v skladu z Zakonom o visokem šolstvu.

Šolnina

Šolnina za študijsko leto 2024/25 z vključeno vpisnino za 1. letnik za redni in izredni študij:

 • 3800,00 EUR v primeru plačila v enkratnem znesku ob vpisu za vpis v marcu in aprilu 2024
 • 3900,00 EUR v primeru plačila v enkratnem znesku ob vpisu za vpis od vključno maja 2024 dalje
 • 4100,00 v primeru plačila po obrokih; število obrokov in višina obroka je odvisna od meseca vpisa, in sicer:
   • Za vpise od marca do 30. junija lahko plačate v do 18 obrokih, in sicer vpisnino v dveh obrokih po 400,00 EUR in nato šolnino v 13-16 mesečnih obrokih po 206,25 EUR do 253,85 EUR (odvisno od meseca vpisa, in sicer v toliko mesečnih obrokih, da je zadnji plačan avgusta 2025)
   • Za vpise od julija do 30. septembra: vpisnina v višini 800,00 EUR + 10 mesečnih obrokov po 330,00 EUR od novembra 2024 dalje.

Za kandidate izven EU in držav nekdanje Jugoslavije se zaračunajo stroški priznavanja predhodne izobrazbe v višini 500 EUR, kar skupaj s šolnino plačajo v enkratnem znesku ob podpisu pogodbe.

Na navedeni znesek šolnine priznavamo naslednje redne popuste:

 • 300 EUR za vpis v prvi letnik za maturante Zavoda AI*
 • 100 EUR za vpis v prvi letnik za slušatelje Zavoda AI programov NPK*

Šolnina zajema:

 • vpisnino v letnik,
 • izvedbo programa,
 • osnovne materiale pri vajah,
 • brezplačni 40 urni Uvajalni tečaj fotografije pred začetkom šolskega leta
 • uporabo fotografske opreme VIST in delo v studiu za študijske namene najem modelov in vizažistov za potrebe pouka,
 • licenco za Microsoft Office 365 (programi Excel, Word idr ter. Teams za delo na daljavo)
 • stroške priprave zaključne razstave ob koncu vsakega letnika,
 • uporabo spletne oglasne deske za študente (SOD),
 • uporabo študijskih gradiv, objavljenih v e-učilnici v skladu s predpisi o avtorskih in sorodnih pravicah,
 • članarino za Centralno tehniško knjižnico Univerze v Ljubljani (CTK),
 • članarino za Narodno in univerzitetno knjižnico (NUK),
 • dostop do interne knjižnice,
 • opravljanje vsakega izpita na treh rokih.

Šolnina ne vsebuje stroškov potrošnega materiala za delo študentov izven pouka in stroškov za ekskurzije. Navedene cene veljajo za študijsko leto 2024/2025 in se lahko letno spreminjajo.

Aktualno

Sodelavci

Vas zanima kdo smo VIST? Seznam pedagogov in drugih sodelavcev Oddelka za fotografijo najdete na spodnji povezavi.

Več ...

Utrinki študija

Na šoli se vedno kaj zanimivega dogaja. Oglejte si utrinke študijev fotografije, dogodkov in prostorov šole.

Več ...

Diplome

Seznam vseh diplom programa fotografija najdete na spodnji povezavi.

Več ...

Sponzorji

VIST - Fakulteta za aplikativne vede / Faculty of applied sciences

VIST - Fakulteta za aplikativne vede
Cesta na Brdo 69
1000 Ljubljana

tel.: 01 283 17 00
fax: 01 283 17 01
e-mail: info@vist.si

DŠ: SI73023809
MŠ: 2288591000
TR: 3500 1000 1614 865

BIC/SWIFT koda: BFKKSI22

Politika zasebnosti

Oddelek za kozmetiko
Gerbičeva 53
Ljubljana

tel.: 01 283 17 00
fax: 01 283 17 01
e-mail: kozmetika@vist.si

instagramFB kozmetika

Oddelek za fotografijo
Litostrojska 44a
Ljubljana

tel.: 0590 12 509
gsm: 051 346 318
fax: 01 283 17 01
e-mail: fotografija@vist.si

Instagram FotografijaFB fotografija

Izdelava učinkovitih spletnih strani: Kreatik.si