Informativni dnevi in vpisi

Kozmetika, 1. in 2. st., 3. 9. ob 17h na Tržaški 32, Lj.

Klikni za prijavo

Fotografija, 1. st., 3. 9. ob 17h na Litostrojski 44a, Lj.

Klikni za prijavo

 vist informativna prijavaIzpolnite neobvezujočo informativno prijavo in si  zagotovite obveščanje o študiju in postopkih za vpis. >> na prijavo

 

Omogočamo tudi individualni informativni dan - na šoli ali na daljavo. >> več

Vpisi potekajo preko pošte in e-pošte, za vse informacije smo dosegljivi na: Oddelek za fotografijo - 051 346 318
Oddelek za kozmetiko - 01 283 17 00; ter info@vist.si.

Dodiplomski študij fotografije

Študijski program fotografije, ki ga izvajamo od leta 2009, pokriva širše področje fotografije in vizualnega komuniciranja. Zaobsega 180 kreditnih točk v obliki rednega ali izrednega študija. Študent ima možnost izobraževanja v obliki enovitega triletnega študija ali delnega študija v modulih. Študij študentom in študentkam v prvih dveh letih ponudi temeljna fotografska znanja, uvede jih v tehnične in tehnološke zakonitosti dela z digitalno in analogno fotografijo, nauči jih prvih vstopov na področja cele vrste fotografskih praks, ob tem pa jim razpre obzorja tudi na področju tistih fotografskih možnosti, kjer se fotografija povezuje z drugimi mediji in z drugimi strokami. Študenti ob tem prejemajo tudi teoretično in umetnostnozgodovinsko znanje fotografije. Tretji letnik študija fotografije študentom razpre krila in jih v okviru ateljejskega dela vodi k odkrivanju lastne avtorske izraznosti v izbrani smeri, zaključku študija in vstopu v svet fotografije. Ob koncu študija so strokovno podkovani zreli avtorji vizualnih podob. V ustvarjalnem okolju študente vodijo izkušeni in medijsko prepoznavni profesionalci, ki jim na podlagi izkušenj, znanj in prepričanj odpirajo vrata v svet po študiju. Po uspešnem zagovoru diplomskega dela študenti pridobijo naziv DIPLOMIRANA FOTOGRAFINJA (VS) oz. DIPLOMIRANI FOTOGRAF (VS).

 • edini visokošolski študij fotografije v Sloveniji,
 • bolonjska stopnja, enoviti triletni študij,
 • sodoben in mednarodno primerljiv,
 • pokriva širše področje fotografije,
 • nudi odlično teoretsko in praktično osnovo za delo in nadaljnji študij na širokem področju vidnih sporočil,
 • redni in izredni študij,
 • možnost delnih študijev v modulih,
 • Študijski program Fotografija 1. st. je bil akreditiran l. 2008 z odločbo Sveta RS za visoko šolstvo št. 6033-87/2008/8, akreditacija pa je bila podaljšana za 7 let z odločbo Nacionalne agencije za kakovost v visokem šolstvu (NAKVIS) št. 6034-7/2015/14 z dne 17. 12. 2015.

Novo! Vsem našim študentom brezplačno dodelimo licence za Microsoft Office 365, s katerimi med drugim preko aplikacije MS Teams omogočamo delo na daljavo.

Izvajanje študija

Izvajamo redni in izredni študij. Predavanja potekajo s celotno skupino študentov,  vaje pa se izvajajo v manjših skupinah. Izredni študij je organizacijsko in časovno prilagojen potrebam izredno vpisanih študentov. Prisotnost na vajah je obvezna.

Že od prvega letnika se študenti spoznavajo z veščinami fotografskih tehnik, hkrati pa širijo in poglabljajo teoretske osnove, nujne za razumevanje tega medija.

Pri nas se skušamo čim bolj približati študentom in njihovim potrebam, posameznike obravnavamo individualno.  Zaradi odprtosti in povezanosti Oddelka za fotografijo z zunanjim svetom se študenti hitro znajdejo tudi zunaj zidov šole, v profesionalnem in družabnem življenju, lažje sklepajo nova profesionalno zaznamovana prijateljstva, vstop v svet fotografije slovenskega in mednarodnega prostora jim je močno olajšan.

Kompetence diplomantov

Splošne kompetence:

 • poznavanje in razumevanje osnovnih konceptov in metod, seznanjenost z novostmi na področju študija,
 • sposobnost kritične analize, sinteze in predvidevanja rešitev ter posledic, seznanjenost s postopki in procesi,
 • sposobnost zbiranja in interpretiranja podatkov in izdelkov,
 • razvoj kritične in samokritične presoje,
 • sposobnost uporabe znanja v praksi in kreativno reševanje problemov,
 • razvoj komunikacijskih sposobnosti in spretnosti,
 • etična refleksija in zavezanost profesionalni etiki,
 • kooperativnost, delo v skupini (in v mednarodnem okolju),
 • sposobnost predstavitve izdelkov strokovni in laični javnosti,
 • odgovorno in racionalno upravljanje s časom.

Predmetnospecifične kompetence:

 • razumevanje optičnih procesov in fizikalnih osnov fotografije,
 • poznavanje celotnega procesa nastajanja analogne in digitalne fotografije,
 • razumevanje vloge fotografije v širšem vizualnem komunikacijskem kontekstu,
 • poznavanje osnov umetniškega izražanja, razvoj lastnega umetniškega potenciala, kritično ocenjevanje lastnega in tujega fotografskega dela,
 • poznavanje umetnostnozgodovinskega razvoja tehnik in smernic, ki so pripeljale do nastanka fotografije,
 • pravilna izbira različnih tehnik za dosego zadanega cilja,
 • poznavanje računalniške obdelave fotografij,
 • poznavanje etičnih in moralnih principov za odgovorno fotografiranje,
 • poznavanje zakonitosti avtorskega prava,
 • poznavanje osnov računalniške video postprodukcije, 3D animacije in oblikovanja,
 • poznavanje osnov podjetništva in tržnega komuniciranja,
 • načrtovanje in izvajanje fotografskih projektov za potrebe naročnika,
 • poznavanje procesov priprave fotografij v tisku,
 • poznavanje organizacije dela na osebnem in timskem nivoju,
 • informiranost o varnosti in zdravju pri delu in zaščiti okolja ter zakonodaji in tehničnih predpisih na delovnem področju,
 • pozitivna profesionalna identiteta.

Zaposljivost

Širina in pestrost študijskega programa pozitivno vplivata na zaposlitvene možnosti študentov Oddelka za fotografijo VIST. Delo najdejo v različnih kulturnih ustanovah in zavodih (Mladinsko gledališče, Narodna galerija, galerija Photon, Aksioma), izobraževalnih ustanovah (Srednja šola za oblikovanje in fotografijo v Ljubljani), različnih gospodarskih organizacijah (Nikon, Mercator, Tuš), oglaševanju (Siol), v podjetništvu (podjetja ustanavljajo tudi sami ali povezano, npr. štirje študenti so se združili v Barbar studio), nekateri pa se odločijo za samostojno avtorsko pot ali nadaljujejo študij na 2. stopnji na kateri od izobraževalnih ustanov doma ali v tujini.

Predmetnik

1. letnik

I. Semester

Predmet

ECTS

Teorija fotografije I

3

Zgodovina fotografije I

4

Estetika in likovna teorija

7

Računalniške tehnike v fotografiji I

8

Fizikalne in tehnične osnove fotografije

8

Σ I. SEMESTER

30

II. Semester

Predmet

ECTS

Reportažna in dokumentarna fotografija I 

5

Napredne in kreativne fotografske tehnike

4

Zgodovina fotografije II

6

Teorija fotografije II

5

Kompozicija 

6

Pregled in priprava portfolia I

4

Σ II. SEMESTER

30

Σ I. LETNIK

60

2. letnik

III. Semester

Predmet

ECTS

Reklamna in modna fotografija I

5

Teorija fotografije III

5

Fotografija interiera in arhitekture

6

Avtorska fotografija 

6

Osvetljevalne tehnike v fotografiji 

3

Računalniške tehnike v fotografiji II

5

Σ III. SEMESTER

30

IV. Semester

Predmet

ECTS

Praktikum specifičnih fotografskih tehnik 

10

Reportažna in dokumentarna fotografija II 

7

Etika in regulativa 

3

Reklamna in modna fotografija II

6

Pregled in priprava portfolia II

4

Σ IV. SEMESTER

30

Σ II. LETNIK

60

3. letnik

V. Semester

Predmet

ECTS

Sodobna fotografija

4

Računalniške in tiskarske tehnike

4

Izbirni predmeti 

22

Σ V. SEMESTER

30

VI. Semester

Predmet

ECTS

Izbirni predmeti 

15

Praktično izobraževanje 

8

Diploma

7

Σ VI. SEMESTER

30

Σ III. LETNIK

60

Izbirni predmeti

Predmet

ECTS

Atelje reklamne in modne fotografije 

12

Atelje reportažne in dokumentarne fotografije 

12

Atelje avtorske fotografije 

12

Novinarstvo in uredništvo

4

Razvoj kritičnega mišljenja

6

Fotokemija in razvijalne tehnike

5

Vizualne komunikacije in oblikovanje

5

Osnove podjetništva 

8

Multimedijske aplikacije

8

Modno in fotografsko ličenje 

3

Filmsko in gledališko ličenje 

3

Σ IZBIRNI PREDMETI

78

Pogoji za vpis

V visokošolski strokovni študijski program FOTOGRAFIJA se lahko vpiše vsakdo, kdor je opravil:

 • maturo,
 • poklicno maturo ali
 • zaključni izpit v kateremkoli štiriletnem srednješolskem izobraževanju.

V primeru večjega števila kandidatov od razpisanih vpisnih mest bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, tako da bodo kandidati izbrani glede na:

 • splošni uspeh pri zaključnem izpitu, poklicni maturi oziroma maturi do 60 % točk,
 • splošni uspeh v 3. in 4. letniku srednje šole (do 2 x 20 % točk) do 40 % točk.

Predvideno število vpisnih mest v 1. letnik rednega študija je 45, prav tako razpisujemo 45 vpisnih mest za izredni študij.

Pogoji za napredovanje po programu ter dokončanje študija

Za prehod iz 1. letnika v 2. letnik

mora študent opraviti obveznosti iz prvega letnika v obsegu 45 ECTS oziroma vse obveznosti in izpite iz predmetov: Zgodovina fotografije I in II, Fizikalne in tehnične osnove fotografije, Teorija fotografije I in II, Računalniške tehnike v fotografiji I, Estetika in likovna teorija, Pregled in priprava portfolia I.

Za prehod iz 2. letnika v 3. letnik

mora študent opraviti vse obveznosti iz prvega letnika in obveznosti iz drugega letnika v obsegu 41 ECTS oziroma vse obveznosti in izpite iz predmetov: Teorija fotografije III, Avtorska fotografija, Računalniške tehnike v fotografiji II, Praktikum specifičnih fotografskih tehnik, Reklamna in modna fotografija I, Etika in regulativa ter Pregled in priprava portfolia II.Izjemoma lahko študent iz opravičljivih razlogov napreduje v višji letnik tudi, če ne opravi vseh predpisanih obveznosti, če je izpolnil najmanj 41 ECTS tekočega letnika – o tem odloča študijska komisija na podlagi prošnje študenta. Študent lahko v času študija enkrat ponavlja letnik, če je opravil vsaj študijske obveznosti letnika v obsegu 30 ECTS.

Priznavanje praktičnega izobraževanja

Študentom, ki imajo vsaj dve leti ustreznih delovnih izkušenj, se prizna pravica do skrajšanja oz. oprostitve praktičnega izobraževanja. O ustreznosti delovnih izkušenj odloča študijska komisija na podlagi primerjave ocene opisa del, ki jih študent opravlja, njegovih avtoriziranih rezultatov in ciljev praktičnega izobraževanja.

Priznavanje izpitov

Študent lahko odda vlogo za priznavanje izpitov skupaj z učnim načrtom predmeta, ki ga je opravljal na drugi ustanovi. Lahko se priznavajo izpiti, opravljeni na drugi visokošolski ustanovi, če od opravljanja izpita ni preteklo več kot 10 let. O priznavanju izpitov odloča študijska komisija na predlog nosilca posameznega predmeta.

Priznavanje pridobljenih znanj in izkušenj pred in med študijem

V procesu izobraževanja v visokošolskem strokovnem študijskem programu se študentom lahko priznajo:

 • znanja in spretnosti, pridobljene pred vpisom v različnih oblikah formalnega izobraževanja
 • delovne izkušnje na področju (najmanj 3 leta)
 • neformalno izobraževanje oziroma strokovna dela (projekti, odmevne razstave, objave, izumi itd.)

Prošnjo za priznavanje z dokazili obravnava šola v skladu s predpisi. S priznanimi znanji in izkušnjami lahko študent nadomesti pripadajoči del vsebinsko ekvivalentnih študijskih obveznosti.

Prijave in vpisi

Vpisi

Vpišete se lahko v referatu za študentske zadeve od 2. 3. 2020 dalje, na Litostrojski 44a v Ljubljani vsak delovnik od 8. do 16. ure. Vpišete se s podpisom pogodbe o vpisu ter predložitvijo vašega življenjepisa. 

Prijavni roki

 1. prijavni rok: od 12. 2. 2020 do 1. 3. 2020
 2. prijavni rok: od 2. 3. 2020 do 21. 6. 2020
 3. prijavni rok: od 22. 6. 2020 do 30. 8. 2020
 4. prijavni rok: od 31. 8. 2020 do 30. 9. 2020

Če bodo po 4. prijavnem roku še prosta vpisna mesta, bomo omogočili naknadni vpis najpozneje do 30. 10. 2020 kandidatom, ki bodo prijavo eVŠ oddali do 30.9.2020 in jim bo naknadni vpis odobril pristojni organ VIST v skladu z Zakonom o visokem šolstvu.

Šolnina

Šolnina za študijsko leto 2020/21 z vključeno vpisnino za posamezni letnik za redni in izredni študij:

 • 3500,00 EUR v primeru plačila v enkratnem znesku ob vpisu za vpis v marcu in aprilu 2020
 • 3600,00 EUR v primeru plačila v enkratnem znesku ob vpisu za vpis od vključno maja 2020 dalje
 • 3750,00 v primeru plačila po obrokih; število obrokov in višina obroka je odvisna od meseca vpisa, in sicer:
   • Za vpise od marca do 30. junija lahko plačate vpisnino v dveh obrokih po 350 EUR in nato šolnino v 13-16 mesečnih obrokih po 190,6 do 234,6 EUR (odvisno od meseca vpisa, in sicer v toliko mesečnih obrokih, da je zadnji plačan avgusta 2021)
   • Za vpise od julija do 30. septembra: vpisnina v višini 750 EUR + 10 mesečnih obrokov po 300 EUR od novembra 2020 dalje.

Na navedeni znesek šolnine priznavamo naslednje redne popuste:

 • 200 EUR za vpis v prvi letnik za maturante Zavoda AI in diplomante višje šole IZRAZ, Ljubljana*
 • 100 EUR za vpis v prvi letnik za slušatelje Zavoda AI, ki so zaključili kateregakoli izmed programov nacionalne poklicne kvalifikacije*

Šolnina zajema:

 • vpisnino v letnik,
 • izvedbo programa,
 • osnovne materiale pri vajah,
 • uporabo fotografske opreme VIST in delo v studiu za študijske namene najem modelov in vizažistov za potrebe pouka,
 • licenco za Microsoft Office 365 (programi Excel, Word idr ter. Teams za delo na daljavo)
 • stroške priprave zaključne razstave ob koncu vsakega letnika,
 • uporabo spletne oglasne deske za študente (SOD),
 • uporabo študijskih gradiv, objavljenih v e-učilnici v skladu s predpisi o avtorskih in sorodnih pravicah,
 • članarino za Centralno tehniško knjižnico Univerze v Ljubljani (CTK),
 • članarino za Narodno in univerzitetno knjižnico (NUK),
 • dostop do interne knjižnice,
 • opravljanje vsakega izpita na treh rokih.

Šolnina ne vsebuje stroškov potrošnega materiala za delo študentov izven pouka in stroškov za ekskurzije. Navedene cene veljajo za študijsko leto 2020/2021 in se lahko letno spreminjajo.

 

Aktualno

Sodelavci

Vas zanima kdo smo VIST? Seznam pedagogov in drugih sodelavcev Oddelka za fotografijo najdete na spodnji povezavi.

Več ...

Utrinki študija

Na šoli se vedno kaj zanimivega dogaja. Oglejte si utrinke študijev fotografije, dogodkov in prostorov šole.

Več ...

Diplome

Seznam vseh diplom programa fotografija najdete na spodnji povezavi.

Več ...

Sponzorji

Visoka šola za storitve

Visoka šola za storitve
Cesta na Brdo 69
1000 Ljubljana

tel.: 01 283 17 00
fax: 01 283 17 01
e-mail: info@vist.si

DŠ: SI73023809
MŠ: 2288591000
TR: 3500 1000 1614 865 

Oddelek za kozmetiko
Gerbičeva 51a
Ljubljana

tel.: 01 283 17 00
fax: 01 283 17 01
e-mail: kozmetika@vist.si

instagramFB kozmetika

Oddelek za fotografijo
Litostrojska 44a
Ljubljana

tel.: 0590 12 509
gsm: 051 346 318
fax: 01 283 17 01
e-mail: fotografija@vist.si

Instagram FotografijaFB fotografija

Izdelava učinkovitih spletnih strani: Kreatik.si